Poll

อยากให้คูโบต้าเพชรบูรณ์ แถมอะไร?
ทอง
ส่วนลดเงินสด
ชุดบำรุงรักษา น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน
อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับรถ (เช่น เหล็กถ่วง ปั๊มลม)
เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ทีวี ตู้เย็น
สินค้าไอที คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
ไม่ต้องแถมอะไร แต่อยากให้บริการสุดยอดดด
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สมัครงาน

ธุรการอะไหล่

พนักงานขาย

ช่างบริการ

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัท คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตนี้ อย่างเคร่งครัดแนวทางการดำเนินการของบริษัท


เพื่อให้การดำเนินธรุกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่องข้อสงสัยว่าหน่วยงาน และพนักงานของบริษัทได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท  ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท สามารถรายงานเกี่ยวกับการทุจริตหรือให้ข้อมูลมายังบริษัทได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจติตว่า หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่บฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธรุกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

              

                คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องรายงานทุจริตที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการรายงานและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้รายงานทราบ และคณะกรรมการจะรายงานให้ผู้บริหารของบริษัททราบต่อไป

 

ช่องทางในการร้องเรียนเรื่องทุจริต  

สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

  จดหมายปิดผนึก ส่งถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัด

99/9 หมู่ 13 ถนน สระบุรี-หล่มสัก

 ต. บ้านโตก  อ.เมือง  จ. เพชรบูรณ์ 67000

โทรสาร. กรรมการผู้จัดการบริษัทคูโบต้าเพชรบูรณ์ 056-566099

E-Mail  : admin@kubotaphet.com

เวปไซด์ : http://www.kubotaphet.com

เฟตบุ๊ก : https://www.facebook.com/kubotaphetchabun

โดยผู้รายงานการทุจริตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีการรายงานดังกล่าว จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ที่แจ้ง

 

Tags :

  Copyright 2005-2010 คูโบต้า เพชรบูรณ์ All rights reserved.
view